ورود به سبد خرید تکمیل سفارش

متاسفانه اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

محصولات الوماهی

سالم، تازه و خوشمزه

ماهی شیر کوچک

ناموجود

ماهی شهری

ناموجود
هر کیلوگرم140,000 تومان

ماهی هوور یا تن

ماهی سرخو دندانی

ناموجود
هر کیلوگرم42,700 تومان

ماهی سارم یا (ماهی مقوا سلیمانی)

ماهی کوتر دم سیاه

ناموجود

ماهی قباد

ناموجود

ماهی هما

ناموجود

ماهی شوریده بزرگ

ناموجود

میگو سره 70/80

ناموجود
هر کیلوگرم61,000 تومان

ماهی بیاح

هر کیلوگرم146,400 تومان

ماهی کفشک

هر کیلوگرم97,600 تومان

ماهی کوتر دم زرد بزرگ

هر کیلوگرم115,900 تومان

ماهی کوتر دم زرد کوچک

هر کیلوگرم158,600 تومان

ماهی حلوا سیاه

ماهی سه کلا

ناموجود

ماهی مقوا پاپیل

ناموجود
هر کیلوگرم133,100 تومان

ماهی سنگسر بزرگ

هر کیلوگرم164,700 تومان

ماهی سرخو متوسط یا شیگار

ماهی عروس

ناموجود

ماهی سرخو کوچک

ناموجود
هر کیلوگرم186,600 تومان

ماهی سرخو محلی

ماهی مقوا اصل

ناموجود
هر کیلوگرم122,000 تومان

ماهی سنگسر متوسط

میگو سره 10/20

ناموجود

میگو سره 40/50

ناموجود

میگو سره 50/60

ناموجود

میگو سره 60/70

ناموجود

میگو سره 80/90

ناموجود

ماهی شورت

ناموجود

ماهی شیر بزرگ

ناموجود

ماهی سرخو

ناموجود

ماهی هامور سمان

ناموجود

ماهی میش

ناموجود

ماهی چمن

ناموجود

ماهی خنو یا شق

ناموجود

ماهی سنگسر کوچک

ناموجود

ماهی کرفه

ناموجود

ماهی مقوا دبسی

ناموجود

ماهی طوطی

ناموجود

ماهی جرحاد (صبیتی، جهرو، جارو)

ناموجود

ماهی شانک ( گر )

ناموجود

سبد خرید من